Arrangement

ART IS DOING

Konferanse om kunst og kreativ læring hos barn og unge

27. okt. 2022 KL. 09:00 - 18:00

Torsdag 27. oktober 2022 inviterer vi sammen med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Modern Art Oxford til konferanse i Stavanger med fokus på kunst og kreativ læring hos barn og unge.


Konferansen arrangeres i forbindelse med utstillingen Ruth Asawa – Citizen of the Universe.
Målet med konferansen er å belyse kunstfagets betydning. Hvorfor er kunstfag viktig? Kan kunstfagene bidra til et bedre utdannelsesforløp og gjøre den enkelte bedre rustet til å takle framtidens oppgaver? Hvor står kunstfaget i skolen i dag? Konferansen vil belyse disse og flere aktuelle spørsmål i lys av internasjonal forskning og med Ruth Asawas kunstneriske praksis som bakteppe og inspirasjon.

Ruth Asawa (1926-2013) regnes som en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren. Mest kjent er hun for sine ståltrådskulpturer som henger fra taket og danner installasjoner i rommet. I dag er hennes hengende ståltrådskulpturer representert i de største museene i USA. Utstillingen er laget i samarbeid med Modern Art Oxford og er den første museumsutstillingen med hennes arbeider i Europa.

Asawa så verdien av å eksponer barn for kreative fag i skolen lenge før det var vanlig. Hun vektla nærheten mellom kunsten og livet og viet store deler av sin karriere til å arbeide med undervisning.
Nettopp fokuset på kreativ læring var noe av bakgrunnen for at vi i 2017 startet arbeidet med å få realisert den kommende utstillingen.

FOREDRAGSHOLDERE

Emily Pringle/ Tate
Dr. Emily Pringle er sjef for Tate sin forskningsavdeling og forfatter av boken Rethinking Research in the Art Museum (Routledge). Hun er opprinnelig utdannet kunstner og ble ansatt i Tate i 2010 som leder for utdanning og praktisk forskning. I den rollen har hun fokusert spesielt på kunstnernes rolle i museumsundervisning og kreativ læring.

Lizzie Crump/ Cultural Learning Alliance
Elizabeth Crump, Member of British Empire (MBE) er meddirektør for UK Cultural Learning Alliance (CLA), en kollektiv gruppe som jobber for å sikre at alle barn og unge har tilgang til kunst og kultur samt viktigheten av kulturell læring. CLA jobber på tvers av kultur- og utdanningssektorene, de har mer enn 3000 organisasjonsmedlemmer og 6000 individuelle medlemmer. https://culturallearningalliance.org.uk/about-us/

Mari Rege/ Universitetet i Stavanger
Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved UiS. Hun forsker på barn og unges utvikling og motivasjon for å lære. Spesielt er hun opptatt av hvordan ulike faktorer i oppveksten kan ha betydning for hvordan et barn lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet, og hva samfunnet kan gjøre for å gi alle barn gode muligheter til å lykkes. Rege har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift.

Elaine Munthe/ UiS og Astrid Guldbrandsen/ UiS
Elaine Munthe er professor i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret ved UiS. Hun er leder for Følgegruppen for grunnskolelærerutdanningsreformen, forsker på kvalifisering til lærerarbeidet og arbeider med hvordan lesson study kan bidra til å styrke profesjonskunnskap i lærerutdanning og grunnopplæring.

Astrid Guldbrandsen er førsteamanuensis ved Kunnskapssenter for Utdanning (KSU), UiS. Hos KSU arbeider de med systematiske kunnskapsoversikter (sammenstilling av publisert forskning) innenfor utdanningsfeltet, fra barnehage til høyere utdanning. Pågående prosjekter som Astrid er involvert i omhandler kartlegging av barnehageforskning i Norden og prosjektet om kunstens betydning i skolen. Astrid har sin utdanning innenfor biologi og biomedisin fra Universitet i Bergen og jobbet i sitt doktorgradsprosjekt bl.a. med databaseutvikling og sammenstilling av forskning på MS.

Per Normann Andersen/ Høgskolen i Innlandet/Inland Norway University of Applied Sciences
Per Normann Andersen er professor i spesialpedagogikk ved institutt for psykologi ved HINN. Han forsker på betydningen av hjernens eksekutive funksjoner for læring, emosjonell funksjon og livskvalitet. Videre er han engasjert i prosjektet Kunsten å Lære (Art of Learning), som ser på hvordan kunst og kulturaktiviteter som en integrert del av skolens læreplan kan fremme barns eksekutive funksjoner.