Utstilling

Å bygge en samling

Nyinnkjøpte verk

04. sep. 2021 - 24. okt. 2021

Å bygge en samling er en av museets viktigste oppgaver. Arbeidet med å bygge dagens samling ble påbegynt i 1865 og samlingen består i dag av rundt 3000 verk. Som museum skal vi både ta vare på fortiden, men også dokumentere samtiden. Alle innkjøp, både når det gjelder historisk kunst og kunst som lages i dag, skal være velbegrunnet. Verkene som går inn i samlingen blir der for ettertiden. Derfor skrives det alltid en faglig begrunnelse for innkjøpene. Museets innkjøpskomite leder arbeidet med innkjøp til samlingen og arbeider ut fra en innkjøpsstrategi som er godkjent av museets styre.

Så fremt museets økonomi tillater det, skal det hvert år settes av penger til innkjøp av kunstverk fra egne budsjetter. I tillegg søkes det om eksterne midler fra fond og legater. Hvert år gir også kunstmuseets venneforening museet penger til innkjøp av kunst.

For å støtte kunstnerne og kunstfeltet i forbindelse med korona-pandemien har regjeringen, i tre omganger, tildelt norske kunstmuseer penger til kjøp av samtidskunst. For Stavanger kunstmuseums del innebærer disse ekstraordinære bevilgningene en formidabel økning, og utgjør totalt 3 millioner kroner.

I den aktuelle utstillingen vil vi presentere et utvalg av de kunstverk som har blitt innlemmet i samlingen i løpet av de fire årene som har gått siden vi sist rettet et konsentrert blikk mot samlingen gjennom utstillingen 25-åringen. Utstillingen vil naturlig nok være preget av de ekstraordinære midlene museet har mottatt det siste året.Bilde: Herman Mbamba, Alt til slutten, blir bare det, 2019 (utsnitt)