acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

1 samler 8 kunstnere

Norsk kunst fra mellomkrigstiden

Halvdan Hafsten (1905-1993) bygget i løpet av en 50 års-periode opp en samling med verk av åtte kunstnere fra sin samtid: Reidar Aulie, Harald Dal, Arne Ekeland, Erling Enger, Kai Fjell, Ragnar Kraugerud, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Alexander Schultz.

Hafsten var en visjonær og fremtidsrettet samler med et stort ønske om at hans samlervirksomhet skulle glede kommende generasjoner. Bildene ble som regel valgt ut i dialog med kunstnerne, og dette nære båndet mellom samler og kunstner har helt klart bidratt til samlingens høye kvalitet. Han var også opptatt av å ikke la samlingen vokse i alle retninger, men holdt seg til sine utvalgte åtte. Det var spesielt deres form- og fargesans som appellerte til Hafsten, han foretrakk malerier som søkte videre enn en rent naturalistisk gjengivelse av motivet.

Født mellom 1899-1909 opplevde alle åtte kunstnerne første verdenskrig som unge. De teknologiske fremskrittene som preget mellomkrigstiden førte til økt produksjon og optimisme. Men etter børskrakket i 1929 mistet mange jobbene sine, og arbeiderbevegelsen samlet seg. Flere av kunstnerne, blant annet Arne Ekeland, var medlem av NKP (det norske kommunistiske parti) og var engasjerte i arbeiderbevegelsens sak.

Noen av bildene i utstillingen kan tolkes som direkte politiske manifester og flere av kunstnerne er blitt beskrevet med betegnelsen «tendenskunstnere». Begrepet viser til at bildene skulle formidle et politisk budskap gjennom symboler som skulle forstås av alle. Kunsten skulle ut til folket.

TILBUD OM OMVISNING
Som en del av museets faste samling gir maleriene i Halvdan Hafstens samling elevene mulighet til å undersøke en periode i norsk historie som bar preg av politiske og sosiale omveltninger. I omvisningen vektlegges de samfunnsmessige og politiske utfordringene som kunstnerne arbeidet med og vi diskuterer hvordan de ulike kunstverkene i samlingen visualiserer disse. Vi reflekterer også over forskjeller og likheter mellom dagens samfunn og mellomkrigstidens.

Omvisningen passer særlig for elever i ungdomskole og videregående skole og knyttes til de aktuelle læremålene i norsk, samfunnsfag og kunst- og håndverk. Ta kontakt så tilrettelegger vi omvisningen etter gruppens ønsker og behov.

Omvisningen varer mellom 45-60 min.

FORSLAG TIL FORARBEID
Samtale om Norge i mellomkrigstiden. Hvordan levde folk, hva arbeidet de med og hvilke politiske saker var de opptatt av?
Bli kjent med begrepene kubisme, surrealisme og ekspresjonisme.

FORSLAG TIL ETTERARBEID
Hvilke politiske saker er dere opptatt av i dag? Hva er det som fremheves i media? Hvilke likheter og forskjeller står i fokus når det gjelder levekår, arbeidssituasjon, økonomi og fritid? Utfordre elevene i forhold til hvilke politiske saker de er opptatt av og hva de mener preger nyhetsbildet i dag.

La elevene lage sitt eget politiske kunstverk, ut fra hva slags politiske saker de mener er viktige å fremheve i dag. I fortsettelsen av arbeidet med et slikt kunstverk kan elevene presentere hverandres verk for de andre i klassen.


Foto: Kai Fjell "Mor og barn" 1944